Michal Drotován – Bratislavské vinohrady.

Pás vinohradov na úbočí Malých Karpát bol stáročia charakteristickou črtou Bratislavy. Výnimočný bol nie len svojou dĺžkou (od hradného kopca až po Jur pri Bratislave), ale aj svojím typickým, na mnohých miestach terasovitým uspôsobením terénu. Dnes sú už vinohrady z veľkej časti zdevastované, práve preto je nevyhnutné, aby sa to, čo z nich zostalo, stalo predmetom celospoločenskej ochrany. Žiaľ opak je pravdou, niektoré zachovalé vinohrady sa stali korisťou developerov. Jeden z takýchto je aj v mestskej časti Rača – Malé Krasňany. V poslednej dobe vyvolalo vo verejnosti búrku nevôle rozhodnutie o vybudovaní cesty cez vinohrad v tesnej blízkosti detského ihriska a bytoviek v obytnom súbore Malé Krasňany (https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/66053-stanu-sa-vinohrady-v-bratislavskych-krasnanoch-minulostou-obyvatelia-bojuju-za-ich-zachranu). Ako vníma záchranu vinohradov starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotován? Ministerstvo životného prostredia a Kancelária primátora Bratislavy nám odpovede doteraz neposlali.

Prečo nebolo doteraz na úrovni mesta alebo ministerstva životného prostredia prijaté koncepčné opatrenie k problematike výstavby vo vinohradoch?

Výstavba je možná iba v oblastiach, kde to platný územný plán umožňuje – v prípade ak je daná funkčná plocha regulovaná ako vinič, tak tam výstavba nie je možná. Je potrebné pripraviť koncepčný materiál – štúdiu viníc od Nového Mesta cez Raču až po Vajnory, ktorú plánuje pripraviť Hl. mesto SR Bratislava – týmto materiálom by sa malo určiť, kde má byť dlhodobo regulované územie na vinice a kde možná výstavba – následne je samozrejme potrebné zabezpečiť aj možnosť obrábania viníc aj so zázemím a odbyt produktov. Veľkou chybou bolo, že v roku 2013 bol prijatý zákon, ktorý umožnil účelovom zmeniť veľa viníc na trvalé trávnaté porasty – tým pádom veľká časť viníc vo vlastníctve developerov môže byť kedykoľvek vyrúbaná, keďže je v katastri vedená ako trvalý trávnatý porast.

Zachovanie vinohradov má nie len kultúrny, historický a celospoločenský zmysel, ale nesporne aj ekologický. Čo plánujete urobiť pre záchranu bratislavských vinohradov?

Ako som uviedol vyššie, kľúčové je urobiť ucelený materiál, ktorý na dlhé obdobie dopredu jasne stanoví oblasti, ktoré sa majú naďalej zachovať ako vinice a samozrejme ide to ruka v ruka aj s podporou samotných vinárov – napr. akcie Hl. mesta SR Bratislava budú podávať iba víno z Bratislavy – napr. aj ako darček významným hosťom primátora.

Ako vnímate, že vyššie spomínaná obojsmerná komunikácia sa má stať novou dopravnou tepnou vedúcou priamo cez vinice (tesne vedľa detského ihriska a obytných domov)? Navyše sa tak stane jedným z nevyhnutných predpokladov pre ďalšiu výstavbu vo vinohradoch…

Predmetná komunikácia bola právoplatne umiestnená územným rozhodnutím v roku 2018. Mestská časť Bratislava-Rača prerušila konanie do doby rozhodnutia súdu v danej veci – toto prerušenie však napadol prokurátor, následne ho Okresný úrad Bratislava zrušil a odvolanie mestskej časti Bratislava-Rača zamietlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Stavebníkom danej komunikácie je Hl. mesto SR Bratislava. Stavebné konanie teda v zmysle rozhodnutia nadriadených orgánov pokračuje.
Mestská časť Bratislava-Rača v novembri 2020 žiadala stavebníka – Hl. mesto SR Bratislava – aby zvýšil bezpečnosť a ako vynútenú investíciu vybudoval ochranný plot resp. múr medzi ihriskom a komunikáciou a tiež vyvýšený prechod pre chodcov nižšie. Na danú žiadosť a list nám však primátor do dnešného dňa neodpovedal. Rovnako tak ako účastník konania bude dané žiadať stavebníka v stavebnom konaní.
Predmetná komunikácia bola v riešení medzi vtedajším starostom Petrom Pilinským a starostom Nového Mesta Rudolfom Kusým už začiatkom roka 2013 https://racianskyspolok.wordpress.com/2013/02/25/starostovia-noveho-mesta-a-race-riesili-otazku-zahustenej-dopravy-na-racianskej-a-peknej-ceste-chcu-financnu-ucast-investorov/, teda v dobe, keď v danom území nebol umiestnený ešte žiaden bytový dom – bola to aj požiadavka Hl. mesta SR Bratislava v procese EIA zámeru Dolný Slanec https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/249375?uid=9ddbf9f459193819e338c74db514457dd37c832e
Jeden z pozemkov, na ktorom sa má predmetná komunikácia nachádzať, predala developerovi zámeru Dolný Slanec za účelom vybudovania komunikácie aj spoločnosť Lucron, ktorá bola developerom zámeru Malé Krasňany, teda aj príslušných bytových domov a detského ihriska.

Aké stanovisko by ste zaujali, ak by ste zistili, že Vám takmer pod oknami a 2 m od detského ihriska plánujú vybudovať obojsmernú komunikáciu „v súlade so zákonom“?

Skutočnosť, že je veľká pravdepodobnosť, že v danej lokalite bude vedená komunikácia je známa od roku 2013, t.j. v dobe, kedy príslušné bytové domy aj ihrisko ešte neexistovali a na danej ploche boli vinice. Stavebníkom predmetnej komunikácie je Hl. mesto SR Bratislava a časť pozemku za týmto účelom predal developer zámeru Malé Krasňany. Boli dve alternatívy, ktoré navrhlo v minulosti Hl. mesto SR Bratislava – v oboch by prechádzala komunikácia v danej línii – v druhej alternatíve by dokonca prechádzala ešte popri celom bytovom dome a po súčasných komunikáciách, ktoré sa využívajú na prechádzky obyvateľov Krasňan.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *