Katarína Čičmancová – Princíp numerológie.

Numerológia je považovaná nielen za vedný odbor zaoberajúci sa číslami, ale aj za ezoterickú náuku, ktorá sa pri predpovedaní schopností jedinca opiera o presný údaj času a miesta narodenia s prihliadnutím na astrologické aspekty. Významne úspechy v numerológii dosiahli napr. starí Egypťania, v stredoveku zhrnula tajomstvo numerológie Kabala (z hebr. “prijatie, schopnosť duše pochopiť nadprirodzené idey, tradícia”), ktorá každému predmetu prisudzovala určité číslo, ktoré predpovedalo jeho vlastnosti a osud. Pani Katarína Čičmancová (www.numero.sk) sa snaží pomáhať ľuďom práve prostredníctvom numerológie. Vyštudovala ekonómiu, je matkou štyroch detí a ako sama hovorí: “len cez sebapoznanie dokážeme správne vnímať druhých, vytvárať šťastné rodiny a zdravú spoločnosť”. Jej recept na úspech je trvalá práca na svojom osobnom raste a robenie vecí s láskou a presvedčením.

O numerológii sa hovorí ako o vede o číslach, nie čísliciach, ktoré sú len grafickým vyobrazením čísla. To, aké znaky sa používajú na znázorňovanie čísel, záleží na ľuďoch. Z tohto pohľadu, čo je to vlastne číslo?

Číslo je pojem, za ktorým sa skrýva hmotný – materiálny a nehmotný – duchovný svet. Je to aj energia a sila, ktorá dokáže pomenovať kvantový svet. Je to vlna, rytmus, frekvencia, ktorú nepočujeme a nevidíme. Môžeme ju ale cítiť a vnímať. Každá forma života je zvláštnym druhom tejto ozveny života.
V prírode je všetko zoradené podľa určitého systému a pravidiel. Hovorí o tom napr. aj Fibonacciho postupnosť (https://sk.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho_postupnos%C5%A5). Všetko je poprepájané číslami, vzorcami a cyklusmi, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a zapadajú do seba. Prepájajú tak nehmotný a hmotný svet. Číslo je veličina, ktorá dokáže jednotlivé cykly, rytmy a periódy pomenovať.

Prečo ľudia pripisovali už oddávna číslam určitú „zvláštnu moc“, napr. z čísel sa predpovedala budúcnosť.

Okultným významom čísel sa v dávnej histórii zaoberali už Chaldejci, Indovia a Egypťania. Spájali ich s časom a ľudským osudom.
Numerológia spočíva v poznaní, že všetko je rytmus čísel desiatkovej sústavy od 1 po 9, plus nula. Kombinácia týchto čísel slúži ako základ pre všetky numerologické výpočty. Výsledky väčšie ako 10, sú len opakovaním a redukujeme ich na jednociferné číslo. Každé číslo vyjadruje konkrétnu charakteristiku (plusovú aj mínusovú), polaritu (mužský alebo ženský náboj) a dynamiku (aktívne alebo pasívne). Kombinácia všetkých týchto vlastností vyjadruje charakter, potenciál, talenty a dary človeka. Tak ako v matematike, aj tu fungujú vzorce na výpočty.

Ako môže súvisieť číslo s osudom človeka, jeho minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou? Okrem toho, ak hovoríme o budúcnosti, nedá sa predsa vedieť, ako sa kto v jednotlivých situáciách zachová, rozhodne…

Dátum narodenia je kód, pod ktorým sem prichádzame. Sú v ňom zašifrované nie len naše povahové vlastnosti, talenty a potenciál, ale aj naše úlohy, poslanie, očakávania, energetické cykly. Dátum skrýva nielen chyby a omyly z minulosti, ale aj úlohy, ktoré by sme si mali splniť pre budúcnosť.

Predsa len, čo znamená, že v dátume narodenia sú „zašifrované“ napr. naše povahové črty? Znamená to, že človek sa narodí v nejakom konkrétnom čase a mieste práve preto, aký je pred narodením? Teda, že číselná kombinácia mena, dátumu narodenia, presného času a miesta zodpovedá povahe človeka a jeho osudu?

Áno, dá sa povedať, že kombináciou týchto údajov dostáva človek určitú „výbavu“, vďaka ktorej sa bude môcť v tomto živote učiť zvládnuť situácie, v ktorých v minulosti zlyhal. Napr.: ak človek v minulosti získal peniaze nezákonným spôsobom, bude mať v súčasnosti možnosť konať aj inak v podobných situáciách. Ak túto úlohu zvládne, výsledkom bude jeho vnútorný pokrok, duchovný vývoj.

K čomu je dobré poznať svoju budúcnosť? Množstvo ľudí ju nechce poznať napr. už len preto, aby ňou neboli ovplyvnení alebo z obavy zo zlej informácie, či z podvodu. V čom môže byť numerológia nápomocná?

Ľudia dostatočne nevedia, čo je táto náuka schopná poskytnúť a čo od nej môžu očakávať. Ak by vedeli, čo sa skutočne za týmto slovom skrýva, spoznali by svoju hodnotu, dokázali by si viacej veriť a vážiť si nie len seba, ale prejaviť úctu aj svojmu okoliu. Správnejšie by pristupovali k deťom, partnerom, kolegom. Vedeli by, čo môžu od nich očakávať a čo im môžu, alebo nemôžu poskytnúť. Začali by viacej konať dobro, lepšie by fungovali vzťahy a boli by menej agresívni a napätí.

Jedinečnosť kombinácie mena a dátumu narodenia je veľká, ale výsledné číslo môže mať veľmi veľa ľudí rovnaké. Nie je teda numerológia až príliš všeobecná?

Aj keby mali ľudia rovnaké dátumy narodenia, rovnaké meno a rovnaké výsledné číslo, neboli by rovnakí. Tu treba brať do úvahy aj rodinné pomery, výchovu, prostredie, kde človek vyrastá, krajinu, zriadenie. Nikdy nebudú mať rovnakých rodičov, ktorí by im dali rovnaký prejav lásky. Jeden môže byť naladený pozitívne, druhý negatívne a hneď sa ich cesty uberajú každá iným smerom. Výchova, ale aj zriadenie veľmi vplýva na karmu, osud, komunikáciu aj vzdelanie človeka. Toto všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú psychiku, vývoj a správanie sa človeka.

Môže mať farba a tón číselné vyjadrenie? 

Áno, aj tóny a farby majú svoju frekvenciu, ktorá je vyjadrená číslami. Touto témou sa viacej zaoberá fyzika. Vysvetlenie nájdete napr. v Schumanovej rezonancii alebo v teórii Nikola Teslu, ktorý povedal, že matematika je základným kameňom a jazykom k porozumeniu vesmíru.

Z pohľadu numerológie, ako by ste charakterizovali prichádzajúcu dekádu? S akým obdobím svetových dejín by sme mohli prichádzajúce desaťročie porovnať?

Na prichádzajúcu dekádu 20-tych rokov sa dá pozrieť z dvoch hľadísk. Čo sa týka rodiny a rodinného zázemia, nastane doba, kedy ľudia opäť začnú hľadať istoty, zázemie, lásku, porozumenie v rodinách a v rodoch. Svoju realizáciu budú hľadať v rodových tradíciách a remeslách. Viacej sa stíšia a zmysel života prestanú vnímať cez materiálne statky, ale cez duchovné hodnoty.
Čo sa týka ekonomiky a spoločenského života, tu nastanú veľké zmeny, reformy, krach ekonomiky a súčasného systému.
V emocionálnom nastavení sveta by sme mohli toto obdobie prirovnať k 20-tym rokom 20. storočia.

„Každá ľudská činnosť sa nakoniec musí nejako prejaviť v číslach.“ —  Tomáš Baťa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *