Helena Mezenská – Migračnú krízu nemožno riešiť, ani odstrániť skupinovým a celoplošným presídľovaním obyvateľstva.

imagesSúčasnú Európu zasiahla po globálnej hospodárskej kríze, finančná kríza v Grécku, kríza na Ukrajine a kríza imigračná, ktorá nás núti zamýšľať sa aj nad otázkami, o ktorých sme si doteraz mysleli, že sa nás netýkajú, alebo že ich riešenie nevieme ovplyvniť. Odpovede na jej príčiny a možné riešenia, sme hľadali s poslankyňou NRSR Mgr. Helenou Mezenskou, členkou výboru NRSR pre európske záležitosti.

Aký je Váš celkový dojem zo súčasného migračného “boomu” v Európe, z čoho máte najväčšie obavy a z čoho nemáte vôbec žiadne obavy?

Obavy mám z účelovo vyvolávaného chaosu v krajinách Severnej Afriky /SA/, Blízkeho Východu /BV/ a v krajinách EÚ, z neschopnosti a nezáujmu riešiť súčasnú imigračnú krízu v príčinách. Zo zabíjania a umierania nevinných ľudí, z genocídy a nárastu teroristických zločinov, ktoré sa stále viac blížia k našim hraniciam. Tento neblahý vývoj sa nás priamo dotýka a nesieme veľkú zodpovednosť za naše postoje a konanie, za sústredené úsilie smerujúce k stabilizácii pomerov, k urýchlenému upokojeniu situácie v dotknutých regiónoch. Pokým je možnosť a snaha tento zvrátený vývoj zastaviť, nedávam priestor obavám, ani negatívnym myšlienkam o budúcom vývoji. Stále verím, že budúci geopolitický vývoj môžeme hoc ako „malá“ krajina ovplyvniť. Dôležitý je a zaváži postoj každého jednotlivca.

Kde vidíte jeho prapríčinu?

V neľudskosti, prospechárstve, nenásytnosti a v bezmedznom drancovaní, vykorisťovaní a v útlaku ľudí a krajín svetovými veľmocami. V zneužívaní ich dominancie na úkor ľudských a národných práv dotknutých štátov. V nerešpektovaní suverenity a svojbytnosti plienených a využívaných území. V neuvážených a nezodpovedných zásahoch do vnútropolitického života dnes už rozvrátených krajín. V nezodpovedných drastických a deštrukčných zásahoch bez alternatívy. V neoprávnenom zábere cudzích území. V nečinnosti svetových a medzinárodných bezpečnostných a mierových organizácii.

V prípade, že migrácia bude pokračovať, prípadne sa zintenzívni, aké môžu byť konkrétne dôsledky pre Európu?

Schválenie povinných kvót vnímam ako vážny zásah do suverenity štátu a porušenie základných demokratických princípov EÚ. Súhlasím s dnes prezentovaným postojom premiéra, odmietnutie kvót je racionálnym postojom. Akceptácia imigračných vĺn a príjem rastúceho počtu rôznorodých imigrantov je len odstraňovaním dôsledkov. Nezasahuje zdroj vyvolávaného a plynúceho napätia, príčinu a jadro pretrvávajúcich nepokojov. Obávam sa toho, že pokračujúca migrácia môže mať pre Európu a Slovensko fatálne dôsledky.

Aký zásadný postoj by mala EÚ zaujať voči migračným vlnám z rozvojových krajín?

Pomoc prenasledovaným a ohrozovaným ľuďom v ich domovských krajinách. Sústrediť všetko úsilie na konsolidáciu stavu v dotknutých krajinách, na výzvy svetovým a medzinárodným bezpečnostným organizáciám na okamžité rokovania o zastavení teroristických a zločineckých útokov. Primäť k zodpovednosti a riešeniu migračnej krízy predovšetkým krajiny Západu, ktorých politici tento stav vyvolali a zapríčinili. Slovensko na migračnej kríze a rozvrate krajín SA a BV nemá podiel a ani účasť, preto je nekorektné a neprijateľné nútiť ho k zodpovednosti na zjednanie nápravy. Migračnú krízu nemožno riešiť, ani odstrániť skupinovým a celoplošným presídľovaním obyvateľstva. Ľudia predsa nie sú „sťahovaví vtáci“.

Myslíte si, že niekto môže mať záujem o menej efektívnu EÚ a ak áno, tak prečo?

Nemožno to vylúčiť. Informácie o dôvodoch a príčinách takýchto nezvládaných „pohybov a posunov“ sú rôznorodé. Líšia sa a sú v mnohom i protirečivé. Jedni hovoria o rizikách organizovaného rozvratu a destabilizácie Európy islamizáciou, iní o prirodzenom procese multikultúrnej výmeny, hodnotového obohacovania sa, prerozdelenia prostriedkov a nadvýroby. O solidarizácii a pomoci ľuďom z rozvojových krajín. V kontexte možných a dobre utajovaných vízií budúceho geopolitického vývoja a usporiadania sveta, v kontexte mocenských súbojov, ktoré nestratili svoju pamäťovú stopu, môže ísť o cielený zámer vytvoriť iba jednu deliacu čiaru. Východ a Západ. Snahu o „zbúranie mosta“ (tým myslím Európu) nemožno vylúčiť. Ja verím, že tým mostom Európa ostane. Udržanie EÚ je otázkou skutočného plnenia a dodržiavania jej princípov a prísľubov…, o vyvažovaní regionálnych rozdielov, o rešpektovaní rovnoprávnosti, slobody, oprávnených potrieb, záujmov a suverenity jednotlivých združených štátov.

Po doterajších skúsenostiach s integráciou krajín Európy veríte v názorové zjednotenie jednotlivých národov v oblasti filozofie, či dokonca v rebríčku základných hodnôt?

Ľudstvo a celý svet stojí pred veľkou výzvou a tá sa netýka len Európy, ale aj jednotlivých krajín a každého jednotlivca. Stojíme pred výzvou vzájomného uznania, tvorby nového konceptu sveta, postaveného na princípe lásky a jednoty v rozmanitosti a odlišnosti. Ak to Európa zvládne, bude dobrým vzorom pre celý svet.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *